Kronika Nauki Polskiej 2007

Pierwsze wydanie Kroniki Nauki Polskiej miało miejsce w roku 2007 i było efektem blisko rocznej wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, w wyniku którego udało się pozyskać szczegółowe informacje biograficzne o około 2 tysiącach najwybitniejszych polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe, którzy w latach 2003 - 2006 uzyskali stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W oddzielnym rozdziale zostały przestawione w sposób opisowy inne wydarzenia - takie jak na przykład jubileusze, ważne konferencje czy doktoraty honoris causa - o których informacje udało się pozyskać. Całość została uzupełniona o indeksy nominacji profesorskich i rozpraw habilitacyjnych, które ułatwią odszukanie reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych. W sumie pierwsze wydanie Kroniki liczyło 452 strony.

Aby przekaz zawarty na kartach Kroniki był możliwie najobiektywniejszy i najpełniejszy, w trakcie prac nad książka zwrócono się do rektorów 256 szkół wyższych w Polsce z prośbą o wskazanie najdonioślejszych wydarzeń, które są warte zaprezentowania w Kronice. Stworzona została możliwość szybkiego – za pomocą Internetu – i nieobciążonego żadnymi kosztami przesłania pełnych informacji o uczelniach i wszelkich wydarzeniach, które miały na niech miejsce. Efektem tych starań jest rozdział „Wydarzenia”. Jego architektem jest więc całe środowisko naukowe – poprzez swoich reprezentantów. Z wielu ośrodków otrzymaliśmy bardzo dużo ciekawego materiału, który został zmieszczony na kartach książki.

Kronika Nauki Polskiej zawiera obok podstawowych informacji biograficznych również wykaz nadanych odznaczeń i wyróżnień, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych, historię ka­riery naukowej i zawodowej oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z naukowców.

Na końcu kroniki zamieszone zostały indeksy i spisy, które ułatwiają poruszanie się po książce. Dzięki nim łatwo można odnaleźć np. nominacje profesorski w konkretnych dziedzin.

Wszelkie dane biograficzne zamieszczone w niniejszej publikacji są autoryzowane przez samych naukow­ców. Każdy biogram był starannie opracowany przez zespół redakcyjny i poddany wielostopniowej weryfi­kacji.

Po wydaniu ostatniej publikacji z serii Złotych Ksiąg Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wystosował list, w którym czytamy między innymi: "Cieszę się, że konsekwentnie udaje się Państwu realizować wcześniejsze założenia, których celem jest prezentowanie osób aktywnie uczestniczących w życiu naszego kraju". Są to niezwykłe miłe słowa, które utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza misja jest potrzebna i znajduje uznanie.

Kronika Nauki Polskiej ma służyć środowisku naukowemu, ale również całemu narodowi. Ma być swego rodzaju „kapsułą czasu”, miejscem skąd będzie mogła płynąć wiedza o historii nauki polskiej. „Narody, które trącą pamięć - tracą życie” - te słowa Cypriana Kamila Norwida mogą być uważane za przestrogę, ale jednocześnie za drogowskaz. Utrwalanie pamięci o wydarzeniach i ludziach - zwłaszcza o przedstawicielach najcenniejszej warstwy społeczeństwa, jaką z całą pewnością są naukowcy - jest niesłychanie istotne dla utrzymania tożsamości i spójności środowiska naukowego oraz budowania tradycji nauki polskiej.