Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2017

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem drugiego rozszerzonego wydania Złotej Księgi Nauk Przyrodniczych. poprzednia publikacja ukazała się w 2009 roku. Zawierała ona około 1500 biogramów najbardziej znaczących polskich naukowców związanych z szeroko pojętymi naukami przyrodniczymi. Od tamtej chwili minęło już 7 lat. W tym czasie w obrazie Nauki Polskiej zaszły daleko idące zmiany. Zmieniła się lista dokonań tych, którzy wówczas byli już znani i cenieni. Młodzi naukowcy zgromadzili na swoim koncie pokaźny dorobek. Część z nich uzyskała stopnie i tytuły naukowe i weszli do elity naukowej Polski. Zmiany dotyczą również wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku modyfikacji w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. Wszystko to skłania do uaktualnienia Złotej Księgi.

W Złotej Księdze Nauk Przyrodniczych znajdą się informacje o naukowcach, którzy posiadają tytuł, co najmniej doktora habilitowanego, szczycący się znaczącymi dokonaniami na polu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych określonych następującymi dyscyplinami (zgodnie z rozporz. MNiSzW z 2011r.):

 • agronomia,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • biologia,
 • biotechnologia
 • drzewnictwo,
 • ekologia,
 • geofizyka,
 • geografia,
 • geologia,
 • inżynieria rolnicza,
 • leśnictwo,
 • mikrobiologia,
 • nauki weterynaryjne,
 • oceanologia,
 • ochrona i kształtowanie środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • ogrodnictwo,
 • rybactwo,
 • technologia żywności i żywienia,
 • zootechnika.

Książka będzie zawierała, obok podstawowych danych biograficznych, również wykaz najważniejszych krajowych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, ilość publikacji, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z prezentowanych naukowców. Całość uzupełniają dane o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz innych osiągnięciach i zainteresowaniach pozanaukowych.

Złota Księga Nauk Przyrodniczych będzie swego rodzaju „fotografią rodzinną” osób tworzących oblicze Nauki Polskiej w zakresie tych nauk. Publikacja tego typu może stać się cennym materiałem poznawczym dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Od ponad 20 lat wydajemy książki biograficzne, między innymi w serii Nauka Polska 3000. Jej efektem są takie dzieła jak: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy Przełomu Wieków, Złota Księga Polskiej Medycyny 2002, Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004, Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2005, Złota Księga Nauki Polskiej - Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006, Kronika Nauki Polskiej 2003-2006, Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009, Złota Księga Nauk Medycznych 2010, Złota Księga Nauk Technicznych 2011, Kronika Nauki Polskiej 2007-2010, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2013, Złota Księga Nauk Społecznych 2014, Kronika Nauki Polskiej 2011-2014. Wydaliśmy również wiele książek biograficznych związanych z jubileuszami polskich uczelni. Między innymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

Po wydaniu, książka trafi do wiodących ośrodków naukowych w kraju i za granicą, będzie dostępna w bibliotekach naukowych i uczelnianych. Część nakładu przeznaczona jest dla środowisk decyzyjnych, przedstawicieli władz państwowych, posłów, senatorów, jak również prezesów stowarzyszeń i fundacji wspierających rozwój nauki. Książka zostanie przekazana na ręce, między innymi, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera, Ministrów – w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Zostanie również zdeponowana w archiwach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Do tej pory na kartach naszych książek zaprezentowanych zostało około 23 tysięcy biogramów wybitnych polskich uczonych oraz kilka tysięcy biogramów luminarzy polskiej nauki, którzy w przeszłości tworzyli jej wielkość, a których nie ma już wśród nas. W efekcie nasze działania zostały docenione m.in. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który kilkakrotnie przesyłał nam słowa uznania oraz życzenia „powodzenia w realizacji wszystkich ambitnych zamierzeń”. Dlatego też pragniemy kontynuować nasze dzieło dokumentowania osiągnięć nauki polskiej w najlepszy możliwy sposób.


Jak przygotować i przesłac biogram? >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>