Złota Księga Polskiego Samorządu 2006-2010

Książka została wydana w roku 2010 i zawiera około 1000 biogramów najaktywniejszych przedstawicieli struktur samorządowych w naszym kraju. Książka liczy 342 strony. Została wyda w wersji w oprawie twardej kolorowej i skórze ekologicznej ze złotymi tłoczeniami.

ISBN: 978-83-930922-0-8 – okładka kolorowa

ISBN: 978-83-930922-1-5 – okładka ze skóry ekologicznej

Zamówienie na książkę >>>

Książka trafiła tradycyjnie - tak jak to miało miejsce w przypadku wydanych przez nas innych pozycji tego typu - do ośrodków decyzyjnych, Prezydenta RP, Premiera, Prymasa Polski, stowarzyszeń, fundacji krajowych i zagranicznych, a także do księgarń i bibliotek.

W Złotej Księdze Polskiego Samorządu znalazły się informacje o osobach, które aktywnie działały w strukturach samorządowych w kadencji 2006-2010 i które spełniały jedno z poniższych kryteriów:

  • były przewodniczącymi, zastępcami, członkami zarządów gmin, powiatów lub województw
  • pełniły funkcję przewodniczących lub zastępców przewodniczących rad gmin, powiatów lub sejmików wojewódzkich
  • były radnymi, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, ale których staż działalności samorządowej jest dłuższy niż 5 lat lub są wybitnie zasłużeni dla jednostki samorządowej.

 

 

Przedmowa

 

Oddajemy w Państwa ręce Złotą Księgę Polskiego Samorządu – zawierającą informacje biograficzne o działaczach samorządowych kadencji obejmującej lata 2006–2010. Jest to już trzecie wydanie tej pozycji. Poprzednie obejmowały kadencje samorządowe 1998–2002 i 2002–2006.

Niniejsza książka jest efektem wielomiesięcznej wytężonej pracy całego zespołu redakcyjnego oraz Polskiego Instytutu Biograficznego, który wydatnie wsparł ideę szerokiej prezentacji osób najbardziej zasłużonych dla samorządowej Polski. Ostateczny kształt został uzyskany dzięki, składającemu się z wielu etapów, procesowi przygotowywania księgi – począwszy od wytypowania osób godnych prezentacji na jej kartach, poprzez opracowanie biogramów, a skończywszy na końcowej weryfikacji danych i wielostopniowej korekcie.

Wszelkie dane biograficzne zamieszczone w niniejszej publikacji były zbierane z największą starannością i zostały autoryzowane.

Jesteśmy zadowoleni, że z grona wszystkich działaczy samorządowych udało się nam wyłonić tych, którzy są najbardziej aktywni, odnoszą największe sukcesy i cieszą się największym zaufaniem mieszkańców miast i gmin, powiatów i województw, gdzie pełnią swoje funkcje.

Lektura książki skłania do głębszej refleksji nad stanem samorządów terytorialnych Polski. już pobieżne przeglądnięcie biogramów, zawartych w książce, napawa optymizmem. Z kadencji na kadencję widać, że grono osób sprawujących funkcje samorządowe jest coraz lepiej przygotowane do wypełniania swojej misji. W zdecydowanej większości są to aktywni specjaliści z różnych dziedzin, z reguły posiadający wykształcenie wyższe, a często stopnie i tytuły naukowe. Godne podkreślenia są efekty ich poczynań. Zawarte w biogramach informacje o dokonaniach na polu samorządowym są dowodem zmian, jakie zachodzą w naszym kraju, w szczególności pozyskiwania funduszy na realizację różnych inwestycji, w tym przede wszystkim związanych z infrastrukturą. Aktywności samorządów możemy zawdzięczać budowę m.in. szkół, dróg, oczyszczalni ścieków. Lista dokonań jest naprawdę długa.

W celu pozyskania informacji do niniejszej książki zwróciliśmy się do wszystkich ośrodków samorządowych w Polsce z prośbą o przedstawienie dokonań swoich najlepszych przedstawicieli.

Głównym kryterium, które było podstawą do weryfikacji zgłoszonych kandydatur, był staż działalności samorządowej, którego minimalną granicę określono na 5 lat. Dodatkowo zakwalifikowani zostali prezydenci, burmistrzowie miast oraz ich zastępcy, członkowie zarządów powiatów i województw oraz członkowie rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.

Interesowało nas nie tylko, jakie są wyniki ich pracy, ale również kim są ludzie tworzący polską samorządność lokalną. Dlatego też informacje o pracy samorządowej poszczególnych osób zostały uzupełnione o informacje dotyczące ich kariery zawodowej, wykształcenia oraz rodziny. Całość uzupełniają dane o przynależności do stowarzyszeń, organizacji społecznych i politycznych oraz wykaz otrzymanych nagród i odznaczeń.

Na podstawie analizy obrazu samorządowej Polski, można stwierdzić, że wciąż istnieje podział na dwie zasadnicze części. Pierwsza to dynamicznie rozwijające się ośrodki, które potrafią pozyskiwać fundusze na inwestycje i budować pomyślność lokalnych społeczności. Druga to ta, która, jak się wydaje, nadal nie przebudziła się do działania – Polska ludzi, którzy nie tylko nie są aktywni i dynamiczni w działaniu, ale nawet mają trudności z dokładnym określeniem swoich celów i dokonań.

W Złotej Księdze Polskiego Samorządu znaleźli się przedstawiciele tej pierwszej – Polski przyszłości i rozwoju.

Podkreślić należy, że do zaprezentowania dorobku osób i jednostek samorządowych zostały zaproszone wszystkie ośrodki samorządowe w naszym kraju. Publikacja informacji na łamach tej książki była bezpłatna i nie wiązała się z jakimikolwiek zobowiązaniami. Odzew ze strony samorządów był duży. Od prężnych ośrodków otrzymaliśmy wyczerpujące informacje, które zapewniły im godne i znaczące miejsce na kartach niniejszej publikacji. Niestety, w niektórych samorządach zadanie przedstawienia kandydatur osób posiadających rzeczywiste dokonania i zasługi dla swojej społeczności lokalnej okazało się ponad ich siły. Nie udało się im wyłonić swoich reprezentantów. Niektóre ośrodki zaprezentowały swoich przedstawicieli – jednak ich dokonania okazały się na tyle mizerne, że na kartach książki ostatecznie nie zostali zaprezentowani.

Ciekawym zjawiskiem, które można zauważyć analizując niniejsze wydanie Księgi, to szczególnie dobra reprezentacja niektórych małych ośrodków samorządowych. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko duże miasta są teraz motorem rozwoju Polski, ale również i te mniejsze ośrodki, które – w odpowiedniej dla nich skali – wykazują niebywałą aktywność i mogą się poszczycić naprawdę dużymi sukcesami. Przedstawiciele właśnie tych ośrodków zajęli, w niniejszym wydaniu, eksponowane miejsce.

Kolejną refleksją po analizie materiałów zawartych w niniejszej książce, jest słabnięcie pozycji niektórych dużych ośrodków. Ich reprezentanci przedstawiali niekiedy na tyle ubogie osiągnięcia, że porównanie z wieloma mniejszymi ośrodkami wypadło nie najlepiej. Skłoniło to nas do bardziej wnikliwej i rygorystycznej selekcji zgłoszonych kandydatur. Jednocześnie ograniczyliśmy maksymalną ilość publikowanych biogramów do 1000. W niniejszym wydaniu reprezentowanie dużego ośrodka już nie gwarantowało publikacji biogramu. Szczególnie ważna była jego wartość merytoryczna. Stąd obecność reprezentantów wielu mniejszych ośrodków i nieobecność kilku dużych. Najlepsze ośrodki w rankingach są obszernie reprezentowane na kartach Złotej Księgi Polskiego Samorządu, a te, których pozycja jest słaba – są nieobecne również w tej książce.

W konsekwencji obecność lub nieobecność poszczególnych osób na kartach tej książki jest sygnałem i wskazówką dla czytelnika, w których miejscowościach z sukcesem rozwiązuje się problemy i buduje jaśniejsze oblicze Polski przyszłości, a gdzie wewnętrzna słabość elit powoduje paraliż wszelkich poczynań.

Nawiązując do skromnego jubileuszu, 11 lat naszej działalności, pragniemy wyrazić nadzieję, że w przyszłości uda nam się podjąć i z powodzeniem zrealizować inne wyzwania, podobne do zakończonego właśnie projektu. Z radością podejmiemy dalsze inicjatywy zmierzające do podkreślenia roli Polski i wybitnych Polaków w świecie.

 

dr inż. Krzysztof Pikoń

Prezes Polskiego Instytutu Biograficznego