Złota Księga Polskiego Samorządu 2002-2006

W ramach programu Polski Samorząd 3000, Polski Instytut Biograficzny wraz Polskim Towarzystwem Biograficznym oraz Wydawnictwem Helion przygotowuje drugie wydanie Złotej Księgi Polskiego Samorządu, które obejmuje kadencję 2002-2006.

Celem tej publikacji jest uhonorowanie, a zarazem szeroka prezentacja osób aktywnie działających w strukturach samorządowych i reprezentujących wiodące ośrodki naszego kraju.

Książka trafiła tradycyjnie - tak jak to miało miejsce w przypadku wydanych przez nas innych pozycji tego typu - do ośrodków decyzyjnych, Prezydenta RP, Premiera, Prymasa Polski, stowarzyszeń, fundacji krajowych i zagranicznych, a także do księgarń i bibliotek.

W Złotej Księdze Polskiego Samorządu znajdą się informacje o osobach, które aktywnie działają w strukturach samorządowych. Osoby te muszę spełniać jedno z poniższych kryteriów:

są przewodniczącymi, zastępcami, członkami zarządów miast (prezydenci miast, zastępcy prezydentów, burmistrzowie, zastępcy burmistrzów, członkowie zarządów), powiatów (starostowie, zastępcy starostów, członkowie zarządów) lub województw (marszałkowie, wicemarszałkowie członkowie zarządu)

pełnią funkcję przewodniczących lub zastępców przewodniczących rad miast, powiatów i gmin oraz sejmików wojewódzkich

są radnymi, którzy nie spełniają powyższych kryteriów, ale których staż działalności samorządowej jest dłuższy niż 5 lat.

Kryteria te zostały opracowane w celu wyłonienia osób, które na trwale związane są z działalnością samorządową i które są najbardziej godne prezentacji.

 Została wyda w wersji w oprawie twardej kolorowej i skórze ekologicznej ze złotymi tłoczeniami.


Książka została wydana w roku 2006 i zawiera około 1000 biogramów najaktywniejszych przedstawicieli struktur samorządowych w naszym kraju. Książka liczy 320 stron.

ISBN: 978-83-930922-0-8

 

Przedmowa do Złotaj Księgi Polskiego Samorządu 2002-2006

Oddajemy w Państwa ręce Złotą Księgę Polskiego Samorządu – zawierającą informacje biograficzne o działaczach samorządowych kadencji obejmującej lata 2002–2006.

Jest to już drugie wydanie tej pozycji. Poprzednie obejmowało kadencję samorządową 1998–2002. Lektura obecnego wydania skłania do porównań. Książka bowiem nie tylko zawiera informacje biograficzne o osobach, które tworzą oblicze samorządowej Polski. Jest również zapisem dokonań ludzi – i tym samym samorządów lokalnych – w całej Polsce. Trzeba przyznać, że pobieżne nawet porównanie wypada optymistycznie. Przede wszystkim prezentowane w książce grono osób sprawujących funkcje samorządowe jest coraz lepiej przygotowane do wypełniania swojej misji. W zdecydowanej większości są to aktywni specjaliści z różnych dziedzin, z reguły posiadający wykształcenie wyższe, a często stopnie i tytuły naukowe. Godne podkreślenia są efekty ich poczynań. Zawarte w biogramach informacje o dokonaniach na polu samorządowym są dowodem zmian, jakie zachodzą w naszym kraju, w szczególności w zakresie budowy infrastruktury. Aktywności samorządów możemy zawdzięczać budowę oczyszczalni ścieków, szkół, dróg – co jest rezultatem umiejętności pozyskiwania funduszy na najpotrzebniejsze inwestycje ze środków Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Złota Księga Polskiego Samorządu jest więc również swego rodzaju kroniką rozwoju Polski.

Niniejsza książka jest efektem wielomiesięcznej wytężonej pracy całego zespołu redakcyjnego oraz Polskiego Instytutu Biograficznego, który wydatnie wsparł ideę szerokiej prezentacji biogramów osób najbardziej zasłużonych dla samorządowej Polski. Ostateczny kształt został uzyskany dzięki składającemu się z wielu etapów procesowi przygotowywania księgi – począwszy od wytypowania osób godnych prezentacji na jej kartach, poprzez opracowanie biogramów, a skończywszy na końcowej weryfikacji danych i wielostopniowej korekcie.

Głównym kryterium, które było podstawą do weryfikacji zgłoszonych kandydatur, był staż działalności samorządowej, którego minimalną granicę określono na 5 lat. Dodatkowo zakwalifikowani zostali prezydenci, burmistrzowie miast oraz ich zastępcy, członkowie zarządów powiatów i województw oraz członkowie prezydiów rad miejskich, powiatowych i sejmików wojewódzkich. Jesteśmy zadowoleni, że z grona wszystkich działaczy samorządowych udało się nam wyłowić tych, którzy są najbardziej aktywni, odnoszą największe sukcesy i cieszą się największym zaufaniem mieszkańców miast, powiatów i województw, gdzie pełnią swoje funkcje. Wstępne analizy zebranego materiału wykazały, że przedstawiono w nim zdecydowaną większość ośrodków godnych prezentacji i ludzi, którzy na nią zasługują. Polska samorządowa jest w tej chwili podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza to dynamicznie rozwijające się ośrodki, które potrafią pozyskiwać fundusze na inwestycje i budować pomyślność lokalnych społeczności. Druga to ta, która, jak się wydaje, nie przebudziła się do działania – Polska ludzi, którzy nie tylko nie są aktywni i dynamiczni w działaniu, ale nawet mają trudności z dokładnym określeniem swoich celów i dokonań. W Złotej Księdze Polskiego Samorządu znaleźli się przedstawiciele tej pierwszej – Polski przyszłości i rozwoju. Znamienne jest, że istnieje duża zbieżność pomiędzy różnymi rankingami miast w Polsce (uwzględniającymi jakość i poziom życia mieszkańców, szybkość rozwoju i atrakcyjność dla inwestorów) a zawartością niniejszej książki.

 

Najlepsze ośrodki w rankingach są obszernie reprezentowane na kartach Złotej Księgi Polskiego Samorządu, a te, których pozycja jest słaba – są nieobecne również w tej książce.

Podkreślić należy, że do zaprezentowania dorobku osób i jednostek samorządowych zostały zaproszone wszystkie ośrodki miejskie, powiatowe i wojewódzkie w naszym kraju. Publikacja informacji na łamach tej książki była bezpłatna i nie wiązała się z jakimikolwiek zobowiązaniami. Odzew ze strony prężnych ośrodków – takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Poznań i inne – był bardzo duży. Otrzymaliśmy wyczerpujące informacje, które zapewniły im godne i znaczące miejsce na kartach niniejszej publikacji. Niestety, w niektórych ośrodkach nie znaleziono dość sił, by wskazać swoje dokonania w mijającej właśnie kadencji, stąd ich brak w niniejszej książce. Jest to więc również sygnał i wskazówka dla czytelnika, w których miejscowościach z sukcesem rozwiązuje się problemy i buduje jaśniejsze oblicze Polski przyszłości, a gdzie wewnętrzna słabość elit powoduje paraliż wszelkich poczynań.

Interesowało nas nie tylko, jakie są wyniki pracy, ale również kim są ludzie tworzący polską samorządność lokalną. Dlatego też informacje o pracy samorządowej poszczególnych osób zostały również uzupełnione o informacje dotyczące ich kariery zawodowej, wykształcenia oraz rodziny. Całość uzupełniają dane o przynależności do stowarzyszeń, organizacji społecznych i politycznych oraz wykaz otrzymanych nagród i odznaczeń.

Wszelkie dane biograficzne zamieszczone w niniejszej publikacji były zbierane z największą starannością i zostały autoryzowane. Każdy biogram starannie opracowano i poddano wielostopniowej weryfikacji. W trosce o maksymalną rzetelność prezentowanych na łamach Złotej Księgi informacji były one ostatecznie weryfikowane przez osobę, której dane znalazły się w biogramie.

Mimo iż niezwykle trudno jest w jednej książce przedstawić samorządową elitę, reprezentującą tak wiele różnych ośrodków, jesteśmy przekonani, że dzięki Złotej Księdze Polskiego Samorządu 2002–2006 – jej syntetycznemu charakterowi i rozbudowanej treści – czytelnik będzie mógł uzyskać możliwie kompletny i obiektywny obraz aktualnego stanu i dokonań osób zaangażowanych w działalność samorządową.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się podjąć i z powodzeniem zrealizować inne wyzwania, podobne do zakończonego właśnie projektu. Liczymy jednak na wsparcie i głos doradczy całego środowiska samorządowego naszego kraju. Będziemy wdzięczni za sugestie i podpowiedzi. Z radością podejmiemy dalsze inicjatywy zmierzające do podkreślenia roli Polski i wybitnych Polaków w świecie.

 

dr inż. Krzysztof Pikoń
Prezes Polskiego Instytutu Biograficznego